Informačná povinnosť o sprostredkovateľovi poistenia v zmysle §10 ods.13 až 15 zákona č. 340/2005 Z.z. o sprostredkovaní poistenia a sprostredkovaní zaistenia (ďalej len zákon).

Identifikačné údaje o sprostredkovateľovi poistenia

  Obchodné meno : PACTOR,s.r.o.  
  Sídlo : Húskova 33, 040 23 Košice  
  Právna forma : Spoločnosť s ručením obmedzeným  

Sprostredkovateľ je evidovaný v Registri NBS ako samostatný finančný agent v sektore poistenia a zaistenia pod číslom 34967.

Sprostredkovateľ poistenia nemá na základnom imaní alebo hlasovacích právach v poisťovniach, s ktorými má uzavretú zmluvu, kvalifikovanú účasť.

Žiadna poisťovňa, s ktorou má sprostredkovateľ poistenia uzavretú zmluvu, ani osoba ovládajúca túto poisťovňu, nemá kvalifikovanú účasť na základnom imaní ani na hlasovacích právach v sprostredkovateľovi poistenia.

V prípade nespokojnosti s výkonom činnosti sprostredkovateľa je klient oprávnený podať sťažnosť , v zmysle zákona č.340/2005 Z.z., na vykonávanie sprostredkovania poistenia na orgáne dohľadu – Národná banka Slovenska alebo u poisťovne, ktorej poistný produkt sprostredkovateľ poistenia sprostredkoval.

Spory vyplývajúce zo sprostredkovania poistenia možno riešiť mimosúdne – v rámci mediácie podľa zákona č. 420/2004 Z.z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov alebo, ak sa na tom strany dohodnú, v rozhodcovskom konaní podľa zákona č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní.

Sprostredkovateľ poistenia vykonáva sprostredkovanie poistenia na základe zmluvy s viacerými poisťovňami, pričom tieto zmluvy majú nevýhradnú povahu.

 

hore